International Journal of Russian Studies

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1307 – 3419, Ankara – TÜRKİYE

Volume 11/1 January 2018

 

www.radtr.net


 

 OSMAN ORAL

 

Title

 MÂTÜRÎDÎ’DE KADIN ALGISI VE PSİKO-SOSYAL KONUMU    pp. 1-44

 

Summary

 Kadının yaratılışı, kız çocuk, eş ve anne olarak konumu, erkek karşısındaki statüsü, ferdî ve içtimaî hayattaki hak ve yükümlülükleri gibi açılardan tarihsel, kültürel, psikolojik ve sosyolojik olarak tartışılagelen bir husustur. Kur’ân, insan olması bakımından kadını erkekle eşit bir varlık olarak kabul eder. Yani gerek yaratılış gerekse hak ve sorumluluklar yönünden erkeklerle eşit konumda olan bir kadın portresi çizilir. Dolayısıyla kadın Allah’ın kulu olması bakımından erkekle eşit seviyede; dinî hak ve sorumlulukları da aynı düzeydedir. Günümüzde kadın algısı ve konumu, feminist akımlar ve özgürlükler bağlamında dînî metinler üzerinden hâlen tartışılmakta, eşitlik, hak, adalet, özgürlük ve onur gibi evrensel ölçütlerle kadının konumu belirlenmeye çalışılmaktadır. İslâmî literâtürde kadın algısı ve konumunun temelini dinî kurallar, sosyal ve siyasî çevre, etnik yapı ve İslâm öncesinden gelen kültür mirası belirlemiştir. Kur’ân, psiko-sosyal tutum ve davranış modelleri sunmak amacıyla bazı kadınlardan söz etmektedir. Kelâmî düşüncede kadınların peygamberliği tartışılır. Bu makâlede “Mâtürîdîyye” adlı kelâmî anlayışın kurucusu, Türk-İslâm dünyasının önemli âlimlerinden Ebû Mansur el-Mâtürîdî’nin (ö.333/944) kadın algısı ve psiko-sosyal konumu hakkında görüşleri incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Yaratılış, Hikmet, Psiko-Sosyal, Ebû Mansur el-Mâtürîdî

WOMEN'S PERCEPTION AND PSYCHO-SOCIAL POSITION IN MATURIDI

 

Summary: The creation of a woman, the position of a girl as a wife and mother, status of male status in terms of individual and domestic rights and responsibilities historical, cultural, psychological and sociological issues discussed. The Qur'an regards women as equal to men in terms of being human. So, both in terms of creation and rights and responsibilities a woman's portrait is drawn in equal position with men. Therefore, women are equal to men in terms of being servants of Allah, religious rights and responsibilities are at the same level. Today women's perception and position, in the context of feminist movements and freedoms, religious texts are still being discussed, such as equality, right, justice, freedom and dignity the position of the woman is determined. In islamic literature the basis of women's perception and position, religious rules, social and political environment, ethnic structure and cultural heritage from the pre-Islamic. The Qur'an refers to some women to offer models of psycho-social attitudes and behavior. In islamic theological thought the prophethood of women is discussed. In this article, women's perception and their views on psycho-social position are examined and evaluated, the founder of the concept of “Maturidiye” , the Imam of Sunnı scholar Abu Mansur al-Maturidi (d.333/944) is one of those rare thinkers trained Turkish and Islamic world.

Key words: Women, Creation, Wisdom, Psycho-Social, Abu Mansur al-Maturidi

 

 


   МУРАТ АКСОЙ

 

Title

 СТРУКТУРА И ОЦЕНКА КОНЦЕПТА ТУРЦИЯ В ЗАМЕТКАХ РУССКИХ ТУРИСТОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТДИСКУРСА)    pp. 45-54

 

Summary

 Аннотация

В статье рассматривается речевое воплощение концепта ТУРЦИЯ и его субконцептов (отдых, история, шоппинг) в заметках русских туристов по материалам интернета. Проанализирована их положительная и отрицательная коннотация.

Ключевые слова: концепт, субконцепт, блог, коннотация.

 

Анотація

У статті розглядається мовне втілення концепту ТУРЕЧЧИНА і його субконцептів (відпочинок, історія, шопінг) в нотатках російських туристів за матеріалами інтернету. Проаналізована їх позитивна і негативна конотація.

Ключові слова: концепт, субконцепт, блог, конотація.

 

 

Аnnotation

The article deals with the linguistic embodiment of the concept of TURKEY and its subconcepts (rest, history, shopping) in the notes of Russian tourists on the Internet. Their positive and negative connotations are analyzed.

Key words: concept, subconcept, blog, connotation. 

 


  .

 

Title

  .

 

Summary

 . 


  .

 


   

2016 - RUS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ