International Journal of Russian Studies

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1307 – 3419, Ankara – TÜRKİYE

Volume 10/1 January 2017

 

www.radtr.net


 

 OSMAN ORAL

 

Title

 MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE HAYVANLARIN YARATILIŞ HİKMETLERİ     pp. 1-14

 

Summary

 Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö.333/944), Türk ve İslâm dünyasının yetiştirdiği ender düşünürlerden biridir. İmam-ı A’zam Ebû Hanife’nin inançla ilgili görüşlerini sistemleştiren Ehl-i Sünnet’in “Mâtürîdîyye” diye anılan itikâdî mezhebinin de önderlerindendir. Mâtürîdî’nin düşünce dünyasında önemli bir işlevselliğe sahip her şeyin yaratılış gâyesi ve hakikati demek olan hikmet, Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlı eserlerinde kendisini anahtar bir kavram olarak göstermektedir. Ona göre âlemde yaratılan her bir şeyin hikmeti vardır ve hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamıştır. Hikmetleri idrâk ile yaratıcıya îmân etmek akıl sahibi her insanın kulluk görevidir. Kader ve kazânın temel prensibi Allah’ın insanların her türlü eylemlerini bilen ve hikmetiyle yaratan olduğudur. Bu makâle de Mâtüridi’nin hayvanların yaratılışının hikmetleri hakkında görüşleri incelenip değerlendirilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Mâtürîdî, Hikmet, Evren, Hayvanlar 

 


   OSMAN ORAL

 

Title

 MÂTÜRÎDÎ’DE BÜYÜK GÜNAH VE ŞEFAATİN HİKMETİ     pp. 15-40

 

Summary

 Âhirette peygamberlerin ve kendilerine izin verilen kimselerin müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunmaları anlamında bir terim olan şefaat ile ilâhî emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışları ifade eden “büyük günah” konusu kelâmî literâtürde tartışılır. Mâtürîdiyye adlı kelâm ekolünün kurucusu Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö.333/944), Türk ve İslâm dünyasının yetiştirdiği ender düşünürlerden biridir. Ona göre âlemde yaratılan her bir şeyin hikmeti vardır ve hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamıştır. Hikmetleri idrâk ile yaratıcıya îmân etmek akıl sahibi her insanın kulluk görevidir. Mâtürîdî, Kelâm, Tefsir, Fıkıh gibi konularda Kur’ân bütünlüğünü merkeze alan akılcı, rasyonel ve dengeli yorumlarıyla tarihi süreç içerisinde gelişen Ehl-i Sünnet çizgisinin oluşumuna büyük katkılar sağlamıştır. O, hikmet metoduyla yaratılışı açıklaması kendinden sonraki âlimleri etkilemiştir. Bu makale de büyük günah ve şefaat hakkında görüşleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mâtürîdi, Hikmet, Büyük Günah, Şefaat 

 


  .

 


  .

 


   

2016 - RUS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ