International Journal of Russian Studies

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1307 – 3419, Ankara – TÜRKİYE

Volume 9/1 January 2016

 

www.radtr.net


 

 OSMAN ORAL

 

Title

 MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNDE KADER VE TEVEKKÜL İNANCI    pp. 1-15

 

Summary

 İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy (ö. 1936), Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk döneminde yetişmiş olan önemli şair ve âlimlerdendir. Onun fikirleri ye görüşleri İslâm inancının o dönemde nasıl ve ne şekilde anlaşıldığı ve problemlerin tesbiti ve çözümünde nasıl dile getirildiğini de göstermektedir. Mehmet Akif; din alanındaki sapmalar ve yanlış yorumlarla, kaderci ve tevekkül anlayışının müslümanların inanç dünyasında gerçek anlamından farklı bir şekilde algılanmasının dini taassup ve gerilemenin başlıca dini nedenleri arasında yer aldığını belirtmektedir. O’na gerçek kader ve tevekkül inancı iyi bir şekilde müslüman halka öğretilmeli ve İslâm toplumları medeniyet yarışında yerini almalıdır. Bu makâlede Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden hareketle İslâm’ın kader ve tevekkül inancının Kurân ve Hadis ışığında nasıl olması gerektiği araştırılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Kader, Tevekkül, Mehmet Âkif Ersoy 

 


   OSMAN ORAL

 

Title

 MÂTÜRÎDÎ’NİN KADER GÖRÜŞÜ    pp. 16-36

 

Summary

 Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (v.333/944), Türk ve İslâm dünyasının yetiştirdiği ender düşünürlerden biridir. İmam-ı A’zam Ebû Hanife’nin (v.150/767) inançla ilgili görüşlerini sistemleştiren Ehl-i Sünnet’in “Mâtürîdîyye” diye anılan itikâdî mezhebinin de önderlerindendir. Mâtürîdî’nin düşünce dünyasında önemli bir işlevselliğe sahip her şeyin yaratılış gâyesi ve hakikati demek olan hikmet, Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlı eserlerinde kendisini anahtar bir kavram olarak göstermektedir. Ona göre âlemde yaratılan her bir şeyin hikmeti vardır ve hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamıştır. Hikmetleri idrâk ile yaratıcıya îmân etmek akıl sahibi her insanın kulluk görevidir. Kader ve kazânın temel prensibi Allah’ın insanların her türlü eylemlerini bilen ve hikmetiyle yaratan olduğudur. Kader Allah’ın bilmesi kazâ da Allah’ın hikmet ile yaratmasıdır. O, hikmet metoduyla kaderi açıklaması kendinden sonraki âlimleri etkilemiştir. Bu makâle de Mâtüridi’nin kader hakkında görüşleri incelenip değerlendirilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: Mâtürîdî, İnsan, Kader, Kaza 

 


  .

 

Title

  .

 

Summary

 . 


  .

 


   

2016 - RUS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ