International Journal of Russian Studies

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1307 – 3419, Ankara – TÜRKİYE

Volume 7/2 July 2014

 

www.radtr.net


 

 OSMAN ORAL

 

Title

 İMÂM-I ÂZAM EBU HANİFE’NİN HAYATI, ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRENCİLERİ ve İLMİ KİŞİLİĞİ    pp. 1-25

 

Summary

 Hanefî mezhebinin imamı ve büyük müctehid olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, İslâm’da hukukî düşüncenin ve ictihad anlayışının gelişmesinde önemli payı olan âlimlerden biridir. Onun önderliğinde başlayan ve öğrencilerinin gayret ve çalışmalarıyla gelişip yaygınlaşan Irak fıkıh ekolü de Ebû Hanîfe künyesine nisbetle “Hanefî mezhebi” adıyla şöhret bulmuştur. “Büyük imam” anlamına gelen İmâm-ı Âzam sıfatının verilmesi de çağdaşları arasında seçkin bir yere sahip bulunması, hukukî düşünce ve ictihad metodunda belli bir çığır açması, döneminden itibaren birçok fakihin onun görüşleri ve metodu etrafında kümelenmiş olması gibi sebeplerle açıklanmaktadır. Akla önem veren ve çok ince bir anlayışa sahip olan, dinin ruhuna fevkalade nüfuz etmiş olan Ebû Hanîfe’nin görüşleri ve mezhebi, özellikle Türkler arasında yayılmıştır. Araştırmacılara göre O’nun Türk olma ihtimali yüksektir. Türklerin inançta mezhebinin Mâtüridi, amelde yani fıkıhta Hanefî olmasından dolayı bu mezhebe Hanefî-Mâtüridi geleneği adı da verilmiştir. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar ve birçok İslâm ülkelerinin tarihte resmi mezhep kabul ettiği, Türkiye’nin % 90 ve daha yukarısı müslümanlarının “Hanefî” diye meşhur olan görüş sisteminin imamının hayatını ve fikirlerinin bilinmesi İslamı öğrenmemizi sağlayacaktır. Bu makalede O’nun hayatı, öğretmenleri, öğrencileri ve fikirleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebû Hanîfe, İmâm-ı Âzam, Hanefîlik 

 


   OSMAN ORAL

 

Title

 RUS YAZAR LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY’UN ETKİLENDİĞİ HZ. MUHAMMED’İN SÖZLERİ    pp. 26-35

 

Summary

 Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy’un (ö.1910) ölümünden yaklaşık yüz sene sonra onun Müslüman olduğu ile alakalı iddialar ortaya atılmıştır. Onun tarafından yazıldığı ve yıllardır gizlendiği söylenen, Hz. Muhammed’in hadislerinin derlendiği bir kitap yayınlanmıştır. Bu kitabın gerçek olduğu tartışmalı olsa da Tolstoy’un Hz. Muhammed ve İslam’dan olumlu anlamda etkilendiği yazdığı mektuplarda kesinlik kazanmaktadır. O, kendisini anlamayan ülkesi, kilise, ailesi, yakınları ve müritlerinden kaçarken 20 Kasım 1910'da Odesa-İstanbul üzerinden Bulgaristan'a gitmeye çalışırken zatürreye yakalanıp Astapova'da metruk bir tren garında hayata veda etmiştir. Bu makalede Lolstoy’un etkilendiği söylenen Hz. Muhammed’in sözlerinden örnek olması bazıları incelenmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Lev Nikolayeviç Tolstoy, Rusya, Hadis, Hz. Muhammed 

 


  OSMAN ORAL

 

Title

  ŞEYH TURESAN VELİ HAZRETLERİ   pp. 36-46

 

Summary

 Anadolu Selçukluları İzzettin Keykavus I, Alaeddin Keykubat I ve Gıyasettin Kevhüsrev II devirlerinde yaşayan Şeyh Turesan Veli, o dönemde Kayseri İncesu’da kurduğu eğitim-öğretim kurumu zâviye ile eğitime büyük katkı sağlamıştır. Dönemin devlet yönetimince de desteklenen şeyhi olan Turesan Velî’ye I.Alaeddin Keykubad’ın eşi Mahperi Hunat Hatun, Tekke Dağı Durağım mevkinde bugün de ayakta bulunan tekke veya zaviyeyi yaptırmış ve etrafındaki geniş araziyi de vakıf yaparak kendisine ve kendisinden sonra devam edecek tarikatına bağışlamıştır. Bu makâlede Şeyh Turesan Veli’nin hayatı, zâviyesi ve işlevi anlatılmaktadır.

 

 

Anahtar Kelimeler: Şeyh Turesan Veli, Tasavvuf, Kayseri, İncesu 


  AYHAN BENGİ

 

Title

  MİNYATÜR RESİM GELENEĞİNDEN BATI ANLAYIŞINA DÖNÜK TÜRK RESİM SANATINA GEÇİŞ    pp. 47-54

 

Summary

 "Утечка мозгов" в современной России носит неоднозначный характер. Прежде всего, это выражается в дифференцируемом подходе к рассмотрению подобного явления. Достаточно проблематично на деле оказывается определить валидность различных мнений и высказываний приближённых к данной теме и несколько отдалённых от неё людей. Во-первых, это заключается в том, что очень трудно оценить действительные объёмы как реального оттока учёных, так и латентного. Во-вторых, выявление доминирующего мнения по данному вопросу жёстко бьёт по предположениям и заявлениям, не относящимся к доминирующему либо опровергающих его. Так или иначе, попробуем рассмотреть наиболее известные точки зрения по этому вопросу.


   

2016 - RUS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ