International Journal of Russian Studies

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1307 – 3419, Ankara – TÜRKİYE

Volume 7/1 January 2014

 

www.radtr.net


 

 OSMAN ORAL

 

Title

 PRENSES DESTİNA’NIN MAHPERÎ HUNAT HATUN OLUŞU    pp. 1-15

 

Summary

 Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü dönemlerinde yaşayıp hayırseverliği ile bilinen ve Kayseri’de medfun bulunan Mahperi Hunat Hatun, Selçuklu Hükümdarı I. Alâeddin Keykubat'ın eşi ve Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev'in de annesidir. Alanya Ermeni Tekfurunun kızı ve Prenses Destina iken bir sultan (I.Alâeddin Keykubat) ile evlenmiş, Mahperi Hunat (Huand) Hatun adını almış ve eğitim öğretime yaptığı katkı ile hayırseverliği ön plana çıkmış, bu yönüyle ün kazanmıştır.

 

 

Bu makalede Prenses Destina’nın Mahperî Hunat Hatun olma süreci incelenmektedir. 

 


   OSMAN ORAL

 

Title

 DÎNÎ İNANCIN ORMAN ORTAMI VE DOĞANIN KORUNMASINA KATKISI    pp. 16-30

 

Summary

 İnsanda olan akıl, irade ve çeşitli yetenekler sayesinde çevresini etkileme ve hükmetme yetisine sahiptir. Onun beslenme, giyinme ve barınma gibi birçok temel ihtiyacı doğal çevre ile ilişkilidir. Diğer canlılara göre insanın orman oluşma ve doğanın korunmasında önemli bir işlevi ve sorumluluğu vardır. Yaşadığı çevrede insanı motive eden ve yapması gereken işleri kolaylaştıran pek çok dinamik ve unsurlardan biri de dindir. Kişinin dînî anlayışı ve inancı işlerini yapıp yapmama, güzel veya çirkin yapabilme gibi hususlarda etkili olabilmektedir. Ekolojik dengenin bozulması, çevrenin ve ormanların yok olmasının nedenleri arasında insanların bilinçsiz ve sorumsuz hareket etmeleri gibi faktörler de vardır. Dini referans ve kaynaklarındaki çevre ve orman hakkındaki söylenenler ile insanın doğa ile ilişkisi olan konularda dînî kural ve yöntemlerin ortaya konulması o din mensuplarının çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı, bilinçli davranmasına yardımcı olabilmektedir. Dinin inanç, ibadet ve ahlâk kurallarının bir hikmeti de bütün canlıların huzur ve mutluluk içinde dünya hayatını sürdürmesidir. Bu da doğal ve yaşanabilir bir çevre ve ekolojik dengeyi sağlayan yeşillik ve orman ile mümkündür. Bu makâlede gâyemiz, İslâmî anlayış ve inancın orman ortamı oluşturma ile yeşili, doğayı ve çevreyi koruma gibi hususlarda mensuplarına nasıl bir söylem ve yönlendirme ile etki yaptığını ortaya koymaya çalışmak ve değerlendirmektir. 
 


  OSMAN ORAL

 

Title

  İSLÂM’DA TAVSİYE VE TEŞVİK EDİLEN OYUNLAR VE SPORTİF FAALİYETLER    pp. 31-42

 

Summary

 Sportif faaliyet sağlığın korunması için en etkili sebeplerden biridir. Çalışmanın yorgunluğunu ve hayatın tek düzeliğini unutturacak çözümler aramak sosyal hayatın ihtiyaçlarındandır; oyun ve eğlence de bunun yollarından biri olduğu söylenebilir. İslam dini, özelde bireye fiziksel güç ve maharet kazandıran, genelde ise topluma faydası dokunan her tür spor faaliyetine izin vermiş, tavsiye ve teşvik etmiştir. Farklı düşüncede, farklı inançta ve farklı çizgide olan insanları bir araya getiren, yer yer sevindiren, yer yer eğlendiren ve yer yer de ağlatan, önemli bir unsur olmaktadır. Sportif faaliyetlerin vücuda faydası olduğu gibi aynı zamanda kişiyi sosyalleştirmektedir. Bu çalışmada İslâm dininin tavsiye ve teşvik ettiği sportif faaliyetler ile bazı spor dalları incelenmektedir.

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Spor, Bedeni Hareketler, Sportif Faaliyetler, İslam 


  АЙХАН БЕНГИ

 

Title

  СТАНОВЛЕНИЕ  СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРЦИИ    pp. 43-53

 

Summary

 Аннотация: в статье рассматриваются исторические предпосылки к возникновению современных тенденций в системе художественного образования  Турции в контексте начавшегося в середине XIX века диалога «Восток-Запад». Основной  интерес  для нас представляет переосмысление традиционных и инновационных закономерностей воплощения художественного образа Востока,  пересмотр подходов к построению содержания художественного образования в контексте освоения метода реалистического искусства.

 

  

 Ключевые слова: Османская империя, начальные школы, министерство просвещения, Временный Совет по делам просвещения, университет.


   

2016 - RUS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ