International Journal of Russian Studies

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1307 – 3419, Ankara – TÜRKİYE

Volume 6/1 January 2013

 

www.radtr.net


 

 OSMAN ORAL

 

Title

 KÜFRE GİRMEYE SEBEP OLAN SÖZLER       pp. 1-16

 

Summary

 Küfür lafızları, kişiyi küfre düşüren ve dinden çıkmasına sebep olan sözlerdir. Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen vahiyleri ve bunlardan zorunlu olarak çıkan dinî hükümleri yani zarûrât-ı dîniyye’yi inkâr etme özelliği taşıyan bütün lafızları içine alır. Bir kişinin imânla bağdaşmayan küfür kelimelerini bilerek ve benimseyerek söylemesi başlıca tekfir konularından biri kabul edilir, “elfaz-ı küfür” başlığı ile incelenir. Görüşleri sebebiyle kişileri veya grupları tekfir etme faaliyeti ilk defa Hâricîler tarafından başlatılmış, daha sonraları da imân, amel, büyük günâh, kader vb. meseleler yüzünden bazı mezhepler birbirlerini küfür ile itham etmişlerdir. Günümüzde mü’min kişinin imanını son nefesine kadar koruyabilmesi adına küfre sokan sözleri söylememesi önem arzetmektedir. Bu makalede insanı küfre sokan lafız ve sözler Akâid ve Kelâm İlmi açısından incelenip değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Küfür, Küfür Sözleri, Lafız, Elfaz-ı Küfür 

  


   Иванова Нэлли Борисовна

 

Title

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ     pp. 17-35

 

Summary

 Наблюдения, свидетельствующие о том, что возможности людей неравны, старо, как мир. Это не было секретом ни для науки, ни для обыденного сознания, аккумулирующего, по меткому выражению Гегеля, не только научные теории, но и все предрассудки своего времени. И выдающиеся люди древности, и их менее осведомленные в науках современники хорошо понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом (гением) и простым смертным человеком. Также давно было замечено, что различия их часто проявляются уже в детстве. 
 


  AYHAN BENGİ

 

Title

  TÜRK RESİM SANATINDA MİNYATÜR VE MİNYATÜR RESİM GELENEĞİNDEN BATI ANLAYIŞINA DÖNÜK RESİM SANATINA GEÇİŞ    pp. 36-46

 

Summary

 Sanat yapıtları üretildikleri toplumların sosyo-politik, sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel yapılarını kavramaya yardımcı olurlar. Sanat dallarındaki değişimler yaşanan dönemin, toplumun dünyaya ve insana bakış ve yaklaşımının görsel dile dökülmüş birer belgeleri gibidirler. Geleneksel resim sanatımız da 18. yüzyıla kadar örneklerini minyatür dalında vermiş ve kökünü Türk İslam geleneğine dayanan kitap ressamlığından almıştır, bu nedenle geleneksel resim sanatımız olan Osmanlı minyatürünün tanımlanması gerekir. Bu sanat nasıl oluşmuş ve hangi kültür birikimlerinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır? Bu konunun araştırılması etkenler ne olursa olsun, sanatın birden bire değişmediğini gösterecektir. 


  

2016 - RUS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ